INDEX

O JESU

Hymni in honorem Ssi. Sacramenti

Please click here to start MIDI

O Jesu

1 O Jesu, ego amo Te,
Nam prior Tu amástime,
En libertáte privo me,
Ut vinctus sponte sequar Te.
2 O Jesu, in Te confído,
quia Tu redemísti me,
En totum Tibitrado me,
Ut solus regnes super me.


INDEX