Back to INDEX5

天主教聖歌


看!我同你們天天在一起,直到今世的終結。- 瑪竇福音28:20


madonna

Go to Traditional Chinese Hymns MIDI Index

Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Chríste, eléison.
Chríste, eléison.
Chríste, eléison.

Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

主,矜憐我等。
主,矜憐我等。
主,矜憐我等。

基督,矜憐我等。
基督,矜憐我等。
基督,矜憐我等。

主,矜憐我等。
主,矜憐我等。
主,矜憐我等。

Glória in excélsis Déo.
Et in térra
pax homínibus bónæ voluntátis.
Laudámus te.
Benedícimus te.
Adorámus te.
Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi propter
mágnam glóriam túam.
Dómine Déus, Rex cœléstis,

Déus Pater omnípotens.
Dómine, Fíli unigénite,
Jésu Chríste.
Dómine Déus, Agnus Déi,
Fílius Pátris.
Qui tóllis peccáta múndi,
miserére nóbis.
Qui tóllis peccáta múndi,
súscipe deprecatiónem nóstram.
Qui sédes ad déxteram Pátris,
miserére nóbis.
Quóniam tu sólus sánctus.
Tu sólus Dóminus.
Tu sólus Altíssimus, Jésu Chríste.
Cum Sáncto Spíritu,
in glória Déi Pátris.
Amen.

天主享受榮福於天,善人享受太平於地。
我們讚美你,我們慶頌你,我們崇拜你,我們顯揚你。
我們因為你的無上光榮感謝你。
主,天主,天上的君王,全能的天主父!
主,天主獨子,耶穌基督;主,天主,天上的羔羊,聖父的獨子!
除去世罪者,矜憐我們!除去世罪者,俯聽我們的祈求。
坐在聖父的右手邊的,矜憐我們。
因為只有你是神聖的,只有你是主,只有你耶穌基督是至高無上的,
偕同聖神,永在天主聖父的光榮裏。
亞孟。

Sánctus,
Sánctus, Sánctus,
Dóminus Déus Sábaoth.
Pléni sunt cœli et térra
glória túa.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui vénit
in nómi ne Dómini.
Hosánna in excélsis.

聖,聖,聖,萬軍之王!
諸天和地充滿了你的光榮,賀三納於無上之天!
因主 ┼ 名而來的那一位真是有福,賀三納於無上之天!

Agnus Déi, qui óllis peccáta múndi: miserére nóbis.
Agnus Déi, qui tóllis peccáta múndi: miserére nobis.
Agnus Déi, qui tóllis peccáta múndi: dóna nóbis pácem.

除免世罪的天主羔羊,哀憐我們。
除免世罪的天主羔羊,哀憐我們。
除免世罪的天主羔羊,賜我們平安。